बजेट तथा कार्यक्रम

खर्चको फाटवारी

दस्तावेज: 

स्थानिय तहमा संचालन हुने समाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

स्थानिय तहमा संचालन हुने कृषि विकास शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

स्थानिय तहमा संचालन हुने पशु सेवा शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

दस्तावेज: 

आ.ब. २०७५।७६को प्रस्तावित चालु खर्च

आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम २

आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम १

आय र व्यय विवरण (आर्थिक बर्ष २०७४।७५)