FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७६।०७७ का लागि विनियोजन भएका योजान तथा कार्यक्रमहरु

७६/७७ 11/20/2019 - 12:02 PDF icon gaupalika-stariya.pdf, PDF icon wada-stariya.pdf, PDF icon aalya-karykram.pdf

खर्चको फाटवारी

७५/७६ 11/21/2018 - 15:31 PDF icon 13.pdf

स्थानिय तहमा संचालन हुने समाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

७५/७६ 10/25/2018 - 17:00 PDF icon समाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा.pdf

स्थानिय तहमा संचालन हुने कृषि विकास शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

७५/७६ 10/25/2018 - 16:59 PDF icon कृषि विकास शाखा.pdf

स्थानिय तहमा संचालन हुने पशु सेवा शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

७५/७६ 10/25/2018 - 16:58 PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf

आ.ब. २०७५।७६को प्रस्तावित चालु खर्च

७५/७६ 10/25/2018 - 16:55 PDF icon आ.ब. २०७५।७६को प्रस्तावित चालु खर्च.pdf

आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम २

७५/७६ 10/25/2018 - 16:53 PDF icon आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम२.pdf

आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम १

७५/७६ 10/25/2018 - 16:51 PDF icon आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम१.pdf

आय र व्यय विवरण (आर्थिक बर्ष २०७४।७५)

७४/७५ 04/16/2018 - 10:49