FAQs Complain Problems

पुर्जामा घर जनाउने सिफारिश र पुर्जा हराएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निवेदन दस्तुर रु. २५/– र सिफारिश दस्तुर रु. २००/– जम्मा २२५/–
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकताको फोटोकपी
  • एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको फोटोकपी
  • लालपूर्जाको फोटोकपी
  • स्थायी नक्सापासको इजाजत पत्रको फोटोकपी

जन प्रतिनिधि