FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचनाः शिलबन्दि दरभाव पेश गर्ने सम्बन्धमा

७९-८० 06/01/2023 - 12:56

जडिबुटी विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७९-८० 05/17/2023 - 11:06 PDF icon prasasan-2080-02-03.pdf

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/10/2023 - 15:51

सच्याईएको सम्बन्धमा

७९-८० 05/10/2023 - 15:50

बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना

७९-८० 05/09/2023 - 19:06 PDF icon yojan-2080-01-25.pdf

Invitation for Online Bids

७९-८० 04/02/2023 - 11:24

सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ जडान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

७९-८० 03/27/2023 - 12:39

Invitation Online Bids

७९-८० 01/24/2023 - 13:25 PDF icon yojana-2079-10-10.pdf

Invitation for Online Bid

७९-८० 12/29/2022 - 12:43

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 12/26/2022 - 11:55

Notice for Price Bidding

७९-८० 12/11/2022 - 11:09

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 11/30/2022 - 15:35

Invitation for Online Bid

७९-८० 09/27/2022 - 15:38

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

७९-८० 09/07/2022 - 16:00

शिलवन्दि दरभाउ पत्रको सुचना

७९-८० 08/02/2022 - 15:54

शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

७९-८० 07/25/2022 - 11:05 PDF icon tender-007252022.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 07/07/2022 - 14:23 PDF icon tender-2.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 07/07/2022 - 14:22 PDF icon tender-01.pdf

स्वास्थ्य उपकरण खरिदको सूचना

७९-८० 06/21/2022 - 17:08 PDF icon med-2079-03-06.pdf

सच्याएको सम्बन्धमा

७८/७९ 06/13/2022 - 15:38 PDF icon yojana-2079-02-30.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 06/06/2022 - 15:53 PDF icon ebid-02.pdf

दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 05/30/2022 - 15:28 PDF icon p8.pdf

गोप्य शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 04/18/2022 - 15:08

औषधू आपुर्ति सम्बन्धि सूचनाको म्याद थप गरिएको समबन्धमा

७८/७९ 12/15/2021 - 12:23

Invitation for Online Bids

७९-८० 12/13/2021 - 12:58

औषधी आपुर्ति सम्बन्धि सूचना

७९-८० 11/21/2021 - 12:03

बालुवा र माटो ( भरौट र बलौट ) संकलन तथा विक्री शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र फारम - ३

७७/७८ 06/25/2021 - 14:30 PDF icon 12.pdf

स्थानिय सडक पुर्वाधार सेवा शुल्क संकरलन (दैनिक) सम्बन्धी दरभाउ पत्र फारम - २

७७/७८ 06/04/2021 - 16:41 PDF icon 2.pdf

कबाडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र फारम १

७७/७८ 06/04/2021 - 16:39 PDF icon form1.pdf

दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/16/2021 - 20:57

दरभाउपत्र खरिद र दर्ता गर्ने समय अवधि थप सम्बन्धमा

७७/७८ 05/06/2021 - 16:41

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/06/2021 - 16:41

ग्राभेल खरिद गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 04/25/2021 - 12:12

अनलाईन विड सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 03/10/2021 - 15:07 PDF icon 20771126-02.pdf

शिलबन्दी दरभउपत्र आड्वानको सूचना

७७/७८ 01/28/2021 - 12:19

आ.व. २०७७।७८ को लागि कवाडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना

७७/७८ 10/08/2020 - 15:42 PDF icon E-GP-2077-06-21.pdf

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 10/05/2020 - 11:46 PDF icon samagri-kharid-health.pdf

Quotation माग सम्बन्धमा

७७/७८ 09/06/2020 - 16:23 PDF icon today.pdf, PDF icon TERMS OF REFERENCE DIGI.pdf

प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी गर्न आयोजना / कार्यक्रमहरु प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना

७७/७८ 08/27/2020 - 13:35

आ.व. २०७७।७८ को लागि कवडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 07/17/2020 - 11:38 PDF icon २.pdf

हाटबजार शुल्कको लागि

७६/७७ 06/30/2020 - 10:06 PDF icon hatbazar.pdf

शिलबन्दी दरभउपत्र को सूचना

७६/७७ 06/16/2020 - 14:37

आ.व. २०७७।०७८ को लागि सडक उपयोग सेवा शुल्क(दैनिक) र उद्योग वाट निस्कने कवाडीजन्य मालसमानमा लाग्ने कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 06/08/2020 - 12:03 PDF icon 3.pdf

दररेट पेश गर्ने वारेको सूचना

७६/७७ 05/06/2020 - 16:08 PDF icon dar-rate.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/03/2020 - 12:07

वोलपत्र आव्हान

७६/७७ 05/03/2020 - 12:05

आ.व. २०७६।०७७ को लागि बालुवा र माटो( भरौट र बलौटे) प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 10/18/2019 - 12:18 PDF icon बोलपत्र २०७६।२०७७.pdf

आ. व. २०७६।२०७७ को लागि कबाडी मालसामानमा लाग्ने कर संकलन गर्ने ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/21/2019 - 15:25 PDF icon kawadi-bolptra.pdf

बोलउत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र

७५/७६ 07/03/2019 - 19:31

सवारी साधनहरुवाट सडक मर्मत शुल्क संकलन सम्बन्धि बोल पत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 06/27/2019 - 11:49

Pages