FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रेमासिक विवरण प्रकाशन २०८० माघ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म ८०/८१ 05/15/2024 - 13:31 PDF icon yojana-2081-02-02-3.pdf
त्रेमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा ८०/८१ 10/31/2023 - 16:43 PDF icon yojan-2080-07-1410312023.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको सामाग्रीहरु ८०/८१ 09/18/2023 - 14:56 PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था (1).pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
वार्षिक विकास योजना- किताब - २०८०-८१ ८०/८१ 08/24/2023 - 14:42 PDF icon Budiganga Book_ Final.pdf
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना - २०७९ ७९-८० 03/19/2023 - 12:17 PDF icon DPRP बुढीगंगा फाइनल (2).pdf
वजेट किताव २०७९।८० ७९-८० 01/23/2023 - 22:34 PDF icon budget-book-2079-80.pdf