FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वार्षिक विकास योजना- किताब - २०८०-८१

८०/८१ 08/24/2023 - 15:05 PDF icon Budiganga Book_ Final.pdf

बजेट किताब २०७९-८०

७९-८० 12/29/2022 - 17:51 PDF icon budget-book-2079-80.pdf

आ.व. २०७८।७९ को बजेट, निति तथा कार्यक्रम - किताव

७८/७९ 10/27/2021 - 11:40 PDF icon budhiganga book.pdf

आ. व. २०७७।७८ को अनुमानित आम्दानी

७७/७८ 08/26/2020 - 11:26 PDF icon anumanit-amdani.pdf

बुढीगंगा गा.पा. को विनियोजन विधेयक, २०७७

७७/७८ 08/26/2020 - 11:25 PDF icon bidheyak.pdf

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतका कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/26/2020 - 11:21 PDF icon pradhan-matnri.pdf

वडा स्तरीय कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/26/2020 - 11:19 PDF icon ward-stariya.pdf

पालिका स्तरीय कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/26/2020 - 11:18 PDF icon palika.pdf, PDF icon palika2.pdf, PDF icon palika3.pdf

शसर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/26/2020 - 11:17 PDF icon sasarta.pdf

आ.व. २०७६।०७७ का लागि विनियोजन भएका योजान तथा कार्यक्रमहरु

७६/७७ 11/20/2019 - 12:02 PDF icon gaupalika-stariya.pdf, PDF icon wada-stariya.pdf, PDF icon aalya-karykram.pdf

खर्चको फाटवारी

७५/७६ 11/21/2018 - 15:31 PDF icon 13.pdf

स्थानिय तहमा संचालन हुने समाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

७५/७६ 10/25/2018 - 17:00 PDF icon समाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा.pdf

स्थानिय तहमा संचालन हुने कृषि विकास शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

७५/७६ 10/25/2018 - 16:59 PDF icon कृषि विकास शाखा.pdf

स्थानिय तहमा संचालन हुने पशु सेवा शाखा अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको वाँडफाड

७५/७६ 10/25/2018 - 16:58 PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf

आ.ब. २०७५।७६को प्रस्तावित चालु खर्च

७५/७६ 10/25/2018 - 16:55 PDF icon आ.ब. २०७५।७६को प्रस्तावित चालु खर्च.pdf

आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम २

७५/७६ 10/25/2018 - 16:53 PDF icon आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम२.pdf

आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम १

७५/७६ 10/25/2018 - 16:51 PDF icon आर्थिक वर्ष २०५।७६ बजेट तथा कार्यक्रम१.pdf

आय र व्यय विवरण (आर्थिक बर्ष २०७४।७५)

७४/७५ 04/16/2018 - 10:49