FAQs Complain Problems

अन्य जानकारीहरु

आ. व. २०७९/८०, चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण
आ. व. २०७९/८०, तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण
समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण - पहिलो, दोश्रो र तेश्रो
त्रेमासिक विवरण समबन्धमा - २०७७-१०-०४
आ.व. २०७६।७७ पुर्वाधार तिरको वार्षिक प्रगति विवरण
राहत भरपाई पहिलो चरण
COVID 19 परिक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएका मानिसहरुको सूची
विभिन्न मितिमा - सर्वदलिय तथा सर्व पक्षीय वैठकको निर्णय तथा विभिन्न निकाय वाट प्राप्त नगदि तथा जिन्शीको विवरण र बिप्पत व्यवस्थापन कोषवाट भएको खर्चको विवरण
गाउपालिका स्तरिय राहत वितरण समिति मा पेश भएको राहत आम्दानि तथा खर्च को विवरण-वैशाख १४ सम्म
राहत वितरणको खरिद कार्यविधि

Pages