FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०८० ७९-८० 08/03/2023 - 11:28 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:37 PDF icon नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन, २०८०.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:37 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०८०.pdf
जन स्वास्थ्य ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:36 PDF icon जन स्वास्थ्य ऐन, २०८०.pdf
कृषी तथा पशुपंछी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:34 PDF icon कृषी तथा पशुपंछी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०८०.pdf
शिक्षा ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:34 PDF icon शिक्षा ऐन-, २०८०.pdf
वन ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:33 PDF icon वन ऐन, २०८०.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापान ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:32 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापान ऐन, २०८०.pdf
वातावरण तथा प्राकृति स्रोत संरक्षण ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:31 PDF icon वातावरण तथा प्राकृति स्रोत संरक्षण ऐन, २०८०.pdf
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:30 PDF icon आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन २०८०.pdf
स्थानीय भुमी ऐन, २०८० ७९-८० 08/02/2023 - 16:26 PDF icon स्थानीय भुमी ऐन, २०८०.pdf