FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको वारे
सूचना
अनुमति दिईएको सम्बन्धमा
सुचना
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बजेट किताब २०७९-८०
Invitation for Online Bid
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना
Notice for Price Bidding
सेवाप्रवाह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
सूचना
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना
सूचना
सूचना - कृषी सम्बन्धी
सूचना
तालिम सम्बन्धि सूचना
सूचना
सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना
सूचना
सूचना
Invitation for Online Bid
सचेतना अपनाउने वारे
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना
Pre-Diploma सूचना
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना
सूचना
प्रस्ताव आव्हान को सूचना
सूचना
सूचना
सूचना
उपस्थित भई दिन हुन तथा सवैमा जानकारि गराईदिन हुन वारे ।
कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने वारे
सूचना
सूचना
शिलवन्दि दरभाउ पत्रको सुचना
सूचना
शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना
रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा
सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
करार नियुक्तिको लागि विज्ञापन गरिएको सूचना
सेवा प्रवाह स्थगित हुने सम्बन्धमा
स्वास्थ्य उपकरण खरिदको सूचना
भुक्तानीको समय सीमा सम्बन्धमा
गाउँ सभा बैठकमा उपस्थिति हुने वारे ।
सच्याएको सम्बन्धमा

Pages