FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना
कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
सुचना
अनलाईन विड सम्बन्धि सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
सूचना
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता पदका लागि परीक्षाको सूचना
५ बेडको कोभिड अस्पतालका लागि करार कर्मचारीको अन्तर्वाताको सूचना
सार्वजनिक सूचना
अत्यन्त जरुरी सूचना
लेखा परिक्षणको लागि आवेदन दिने सुचना
आ.व. २०७७।७८ को लागि कवाडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
सार्वजनिक सूचना
सूचना
सुचना
औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
नतिजा प्रकाशन गरिएको
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक सूचना
करारमा कार्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना
बिद्यालय सञ्चानलन नगर्ने सम्बन्धमा
प्राविधिक सहायकको परीक्षा सम्बन्धी सूचना
विवरण उपलब्ध गराउने वारे
सूचना
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना
प्रबिधिक सहायकको परीक्षा सम्बन्धी सूचना
परिपत्र
सार्वजनिक सूचना
राहत पाउनेहरुको नावावलि
राहत पाउनेहरुको नावावलि
स्थानिय विदा सम्बन्धमा
जानकारी सम्बन्धमा
Quotation माग सम्बन्धमा
क्वारेन्टाईनमा वस्ने मानिसहरुको विवरण
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक सूचना
प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी गर्न आयोजना / कार्यक्रमहरु प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना
खण्डन गरिएको
सूचना प्रकाशन गरिएको
बुढीगंगा गाउँपालिकाबाट जारी सूचना
प्रविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना
सूचना
आ.व. २०७७।७८ को लागि कवडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
जानकारी सम्बन्धमा
सूचना
हाटबजार शुल्कको लागि
बिउ बोका सम्बन्धमा
कर चुक्ता गर्नु पर्ने सम्बन्धमा

Pages