FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ट्याक्टर भाडामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना
वार्षिक परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा
छात्रवृत्तीका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
दरभाउ छनौट गर्ने आशयको सूचना
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
सूचना
ओल (कन्दमुल) को विउ विजन वितरण गर्ने स्बन्धि सूचना
कृषी औजार सामाग्रि वितरण सम्बन्धि सूचना
स्यालो ट्युवेल तथा मोटर जडान सम्बन्धि सूचना
सूचना - धान उत्पादन प्रवर्धन
सूचना
सहकारि संस्थाका सञ्चालक समितिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा
सीप परीक्षणको आवेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना
सूचना
सूचना -स्थगन भएको सम्बन्धमा
सूचना
सूचना
सूचना
सिफारिस गरिएको सूचना
सूचना
सीपमुलक १० महिने तालिम सम्बन्धि सूचना
श्री सहकारी संस्थाहरु सवै
सूचना
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सम्झौता गर्न आउने वारे
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना
जानकारी गराईएको सूचना
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा - वडा नं.-२
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
Invitation for sealed quotation
कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द सामान खरिदको लागि शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
दरभाउ पत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना
सूचना - खोपकर्ता सम्बन्धमा
सूचना
Notice for price Bid opening
म्याद थप सम्बन्धि सूचना
सूचना
सूचना
Invitaton for online bids
लोक सेवा आयोगको निशुल्क कक्षा सम्बन्धि सूचना
करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा
Invitation for Online Bids
औषधी तथा औषधिजन्य सामान खरिदका लागि शिलबन्दि दरभाउपत्रको आव्हान सूचना
परीक्षक छनौट सम्बन्धि सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages